De verkoopsvoorwaarden van Kasteel de Bunswyck

 • De prijzen van een bevestigde offerte blijven onveranderd gedurende 6 maanden.  Indien de offerte meer dan 6 maanden vr het event werd gemaakt kan Kasteel de bunswyck de prijzen aanpassen volgens het indexcijfer der consumptieprijzen.
 • Ten laatste 2 weken vr de datum van het evenement dient het vermoedelijke aantal gasten en de tafelschikking doorgegeven te worden. Wanneer dit niet gebeurd is, heeft Kasteel de Bunswyck de vrijheid om zelf een tafelschikking te bepalen.
 • Het definitieve aantal gasten dient bevestigd te worden ten laatste 48 uur vr het evenement. Dit kan per e-mail. Indien het aantal gasten meer dan 10% afwijkt van het aantal vermeld in de offerte dan heeft Kasteel de Bunswyck de mogelijkheid om andere prijzen toe te passen dan in de offerte. Hiertegen is geen verhaal mogelijk.
 • Minstens 2 weken op voorhand wordt een uurregeling afgesproken met vermelding van de start van het event, de pauzes, wanneer de catering geserveerd word, wanneer de dans start, kortom met vermelding van elk belangrijk moment in het event.  Wanneer de overeengekomen uurregeling niet wordt gerespecteerd, dan heeft Kasteel de Bunswyck het recht om een tegemoetkoming te eisen voor personeel dat noodgedwongen langer moet werken.  Deze tegemoetkoming wordt berekend door de vertraging te vermenigvuldigen met het aantal personeelsleden dat betrokken is en met 50 euro per uur. Vertragingen van minder dan 1/2 uur worden niet in rekening gebracht.

 • Uw reservatie is alleen aanvaard wanneer 25% van de vermoedelijke totale som werd betaald en wanneer wij - indien van toepassing - het contract, voor akkoord ondertekend, hebben ontvangen.

 • Ten laatste 2 weken voor het evenement dient nogmaals 50% van de vermoedelijke totale som te worden betaald. Indien dit niet gebeurt kan Kasteel de Bunswyck het evenement als geannuleerd beschouwen (zie annulatie voorwaarden hieronder).

 • Na het evenement wordt - bij een offerte - n globaal factuur gemaakt. Indien het event per mail werd vastgelegd vragen wij na het event ter plaatse af te rekenen. Bij een factuur is het saldo betaalbaar binnen de acht dagen volgens de datum van het factuur. De minimum aantal gasten waarop de facturatie wordt bepaald is het aantal gasten dat het laatst per email werd doorgegeven, maar niet later dan 48 uur voor het evenement.
  Van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, zal een verwijlrente van 1% per maand worden toegepast op onbetaalde bedragen, en dit vanaf de factuurdatum. Bovendien zal van rechtswege vanaf de eerste ingebrekestelling als gevolg van laattijdige betaling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimumforfait van 200,-.

 • Wij beschikken over meerdere salons en zalen. De klant mag bij de rondleiding of bij de aanvraag van de offerte een voorkeur van zaal doorgeven. De uiteindelijk toewijzing van de
  za(a)l(en) of salon(s) gebeurt door Kasteel de Bunswyck en hangt af van eventeel andere feesten in diezelfde week of datum, en/of de grote van de (andere) groepen.  Een afwijking op deze regel is mogelijk en wordt expliciet in de offerte aangegeven.

 • Een offerte is 7 dagen geldig.

 • Bij annulatie van een event door een van beide partijen dient deze een annulatiekost te betalen aan de andere partij van 25%  van de vermoedelijke totale som indien de annulatie gebeurd meer dan 2 weken voor het evenement. Indien de annulatie later gebeurt is de annulatiekost 75% van de vermoedelijke totale som.

 • Binnen het kader van de offerte en zonder meerprijs, is de zaal/salon ter beschikking van de organisator 30min vr aanvang van het event om eigen voorbereidingen te doen, en 30min na het event om eigen materiaal, opstellingen en/of versieringen terug te verwijderen. Dit laatste dient steeds te gebeuren door personen die ervoor in staat zijn. Met name mogen deze personen geen alkohol gebruikt hebben. Indien Kasteel de Bunswyck instaat om datgene te verwijderen dat het niet zelf voorzien heeft, zal steeds een kost in rekening worden gebracht. Er mag nooit bevestigingsmateriaal gebruikt worden die sporen kan achterlaten zoals plakband, duimspijkers, nagels, e.d. Dit is van toepassingen op alle muren, deuren, vensters, enz... Met name op het vensterglas mag niets bevestigd worden. Bovendien mogen geen tafels, stoelen, e.d. gebruikt worden om op te staan om het materiaal te plaatsen of te verwijderen. Het is aan te raden om alleen zelfdragend materiaal te gebruiken.

 • Het kasteel is gelegen in parkgebied waar bij gebruik van versterkte muziek een maximale geluidsterkte van 85db niet mag overschreden worden.

 • Wanneer de organisator zelf instaat voor de annimatie met versterkte muziek heeft Kasteel de Bunswyck het recht om de muziek stil te leggen indien de 85dB norm niet wordt gerespecteerd. In dit geval is geen enkele schadevergoeding door Kasteel de Bunswyck verschuldigd. Wanneer de politie een vaststelling komt doen ten gevolge een klacht van lawaaioverlast zal de organisator een schadevergoeding aan Kasteel de Bunswyck betalen van 1.000,00 euro. Bovendien maakt Kasteel de Bunswyck voorbehoud om een schadevergoeding te vragen voor alle andere nadelige gevolgen.

 • Alle mensen, ingezet door de organisator, die een dienst verlenen tijdens het feest, dienen in orde te zijn met alle geldende wetten en reglementering. Stuur spontaan en vooraf het bewijs hiervan naar Kasteel de Bunswyck. Deze mensen mogen geen alcohol gebruiken voor of tijdens het feest.

 • Het is niet toegestaan om eigen leveranciers te gebruiken tijdens het event.  Alle catering, animatie, decoratie, bloemen, fotobooth, enz... worden door Kasteel de Bunswyck verzorgt.  Het is ook niet toegestaan om zelf iets te voorzien zonder toestemming van Kasteel de Bunswyck.  Indien er in dit verband speciale wensen zijn kan Kasteel de Bunswyck samenwerken met leveranciers die aangebracht worden door de organisator.

Voorwaarden bescherming van de privacy

 • Alle persoonlijke informatie die aan Kasteel de Bunswyck wordt gegeven, wordt enkel intern gebruikt en nooit aan derden doorgegeven. Deze worden dus enkel binnen de Europese Unie gebruikt en enkel door Kasteel de Bunswyck.

 • Kasteel de Bunswyck gaat ervan uit dat iedere minderjarige de goedkeuring heeft gekregen van een ouder of voogd om zijn/haar gegevens te delen met ons wanneer hij/zij een kaartje invult.

 • Alle gegevens die in ons klantenbestand staan, worden op vertrouwelijke manier behandeld en gebruikt met als doelstelling om te communiceren met onze klanten.

 • Wanneer dat gewenst is, kan iedereen zijn persoonlijke gegevens die in ons bestand staan, elektronisch opvragen en indien gewenst deze volledig laten verwijderen uit het bestand.

 • Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden heeft Kasteel de Bunswyck het recht om u berichten te sturen, zowel via mail als via sms als in uw brievenbus aan huis.

 • Alle gegevens worden bewaard tot er expliciet wordt gevraagd om deze te wijzigen of te verwijderen.

 • Alle persoonlijke gegevens worden bewaard in een database die beantwoordt aan de GDPR-wetgeving.